Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Yu Chen.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 6 of 6


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020ddPCR: a more sensitive and accurate tool for SARS-CoV-2 detection in low viral load specimensArtículoTao Suo.; Xinjin Liu.; Ming Guo.; Jiangpeng Feng.; Wenjia Hu.; Yang Yang.; Qiuhan Zhang.; Xin Wang.; Muhanmmad Sajid.; Dong Guo.; Zhixiang Huang.; Liping Deng.; Tielong Chen.; Fang Liu.; Ke Xu.; Yuan Liu.; Qi Zhang.; Yingle Liu.; Yong Xiong.; Guozhong Guo.; Yu Chen.; Ke Lan.-
2020Medical treatment of 55 patients with COVID-19 from seven cities in northeast China who fully recovered: a single-center, retrospective, observational studyArtículoLichao Fan.; Chang Liu.; Na Li.; Huan Liu.; Ye Gu.; Yongyu Liu.; Yu Chen.-
2020Novel and potent inhibitors targeting DHODH, a rate-limiting enzyme in de novo pyrimidine biosynthesis, are broad-spectrum antiviral against RNA viruses including newly emerged coronavirus SARS-CoV-2ArtículoRui Xiong.; Leike Zhang.; Shiliang Li.; Yuan Sun.; Minyi Ding.; Yong Wang.; Yongliang Zhao.; Yan Wu.; Weijuan Shang.; Xiaming Jiang.; Jiwei Shan.; Zihao Shen.; Yi Tong.; Liuxin Xu.; Yu Chen.; Yingle Liu.; Gang Zou.; Dimitri Lavillete.; Zhenjiang Zhao.; Rui Wang.; Lili Zhu.; Gengfu Xiao.; Ke Lan.; Honglin Li.; Ke Xu.-
2020Questionnaire assessment helps the self-management of patients with inflammatory bowel disease during the outbreak of Coronavirus Disease 2019ArtículoMeiping Yu.; Zhenghao Ye.; Yu Chen.; Tingting Qin.; Jiguang Kou.; Dean Tian.; Fang Xiao.-
2020Serology characteristics of SARS-CoV-2 infection since the exposure and post symptoms onsetArtículoBin Lou.; Tigndong Li.; Shufa Zheng.; Yingying Su.; Zhiyong Li.; Wei Liu.; Fei Yu.; Shengxiang Ge.; Qianda Zou.; Quan Yuan.; Sha Lin.; Congming Hong.; Xiangyang Yao.; Xuejie Zhang.; Dinghui Wu.; Guoliang Zhou.; Wangheng Hou.; Tingting Li.; Yali Zhang.; Shiyin Zhang.; Jian Fan.; Jun Zhang.; Ningshao Xia.; Yu Chen.-
2020The level of plasma C-reactive protein is closely related to the liver injury in patients with COVID-19ArtículoLu Li.; Shuang Li.; Manman Xu.; Pengfei Yu.; Sujun Zheng.; Zhongping Duan.; Jing Liu.; Yu Chen.; Junfeng Li.-