Welcome to the Institutional Repository CONACYT


Bienvenido al Repositorio Nacional de México

Este es el medio de Acceso Abierto que el CONACyT ha habilitado para la consulta y el depósito de los recursos de información científica, tecnológica y de innovación (RIACTIs). El Repositorio Nacional busca poner a disposición del público en general los recursos de información derivados de proyectos de investigación científica, tecnológica y la innovación para facilitar su consulta, uso y reúso.

Browsing by Author Yang Yang.


0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results 1 to 8 of 8


Issue DateTitlePublication Type/ Resource TypeAuthor(s)Submit Date
2020Artificial intelligence for rapid identification of the coronavirus disease 2019 (COVID-19)ArtículoXueyan Mei.; Hao-Chih Lee.; Kaiyue Diao.; Mingqian Huang.; Bin Lin.; Chenyu Liu.; Zongyu Xie.; Yixuan Ma.; Philip M. Robson.; Michael Chung.; Adam Bernheim.; Venkatesh Mani.; Claudia Calcagno.; Kunwei Li.; Shaolin Li.; Hong Shan.; Jian Lv.; Tongtong Zhao.; Junli Xia.; Qihua Long.; Sharon Steinberger.; Adam Jacobi.; Timothy Deyer.; Marta Luksza.; Fang Liu.; Brent P. Little.; Zahi A. Fayad.; Yang Yang.-
2020Clinical and biochemical indexes from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury.ArtículoLiu Yingxia.; Yang Yang.; Zhang Cong.; Huang Fengming.; Wang Fuxiang.; Yuan Jing.; Wang Zhaoqin.; Li Jinxiu.; Li Jianming.; Feng Cheng.; Zhang Zheng.; Wang Lifei.; Peng Ling.; Chen Li.; Qin Yuhao.; Zhao Dandan.; Tan Shuguang.; Yin Lu.; Xu Jun.; Zhou Congzhao.; Jiang Chengyu.; Liu Lei.-
2020ddPCR: a more sensitive and accurate tool for SARS-CoV-2 detection in low viral load specimensArtículoTao Suo.; Xinjin Liu.; Ming Guo.; Jiangpeng Feng.; Wenjia Hu.; Yang Yang.; Qiuhan Zhang.; Xin Wang.; Muhanmmad Sajid.; Dong Guo.; Zhixiang Huang.; Liping Deng.; Tielong Chen.; Fang Liu.; Ke Xu.; Yuan Liu.; Qi Zhang.; Yingle Liu.; Yong Xiong.; Guozhong Guo.; Yu Chen.; Ke Lan.-
2020Distribución temporal, geográfica y por población de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde el 20 de enero hasta el 10 de febrero del 2020, en ChinaArtículoJin Lairun.; Zhao Ying.; Zhou Jun.; Tao Mengjun.; Yang Yang.; Wang Xingyu.; Ye Pinkai.; Shan Shajia.; Yuan Hui.-
2020Exuberant elevation of IP-10, MCP-3 and IL-1ra during SARS-CoV-2 infection is associated with disease severity and fatal outcomeArtículoYang Yang.; Chenguang Shen.; Jinxiu Li.; Jing Yuan.; Minghui Yang.; Fuxiang Wang.; Guobao Li.; Yanjie Li.; Li Xing.; Ling Peng.; Jinli Wei.; Mengli Cao.; Haixia Zheng.; Weibo Wu.; Rongrong Zou.; Delin Li.; Zhixiang Xu.; Haiyan Wang.; Mingxia Zhang.; Zheng Zhang.; Lei Liu.; Yingxia Liu.-
2020Health services provision of 48 public tertiary dental hospitals during the COVID-19 epidemic in ChinaArtículoYang Yang.; Zhou Yin.; Liu Xiaoqiang.; Tan Jianguo.-
2020Household Secondary Attack Rate of COVID-19 and Associated DeterminantsArtículoQin-Long Jing.; Ming-Jin Liu.; Jun Yuan.; Zhou-Bin Zhang.; An-Ran Zhang.; Natalie E Dean.; Lei Luo.; Meng-Meng Ma.; Ira Longini.; Eben Kenah.; Ying Lu.; Yu Ma.; Neda Jalali.; Li-Qun Fang.; Zhi-Cong Yang.; Yang Yang.-
2020Human monoclonal antibodies block the binding of SARS-CoV-2 spike protein to angiotensin converting enzyme 2 receptorArtículoLilin Ye.; Xiangyu Chen.; Ren Li.; Zhiwei Pan.; Chunfeng Qian.; Yang Yang.; Renrong You.; Jing Zhao.; Leiqong Gao.; Zhirong Li.; Qizhao Huang.; Lifan Xu.; Jianfang Tang.; Qin Tian.; Wei Yao.; Li Hu.; Xiaofeng Yan.; Xinyuan Zhou.; Pinghuang Liu.; Yuzhang Wu.; Kai Deng.; Zheng Zhang.; Yaokai Chen.; Zhaohui Qian.-